Valmanifest 2018. Några huvudpunkter.

Norapartiet arbetar för att Nora ska få en sund ekonomi. En sund ekonomi och en effektiv verksamhetsstyrning är nödvändig för att den kommunala verksamheten ska fungera och för att våra skattepengar ska hanteras på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Norapartiet vill...

Summering av våra hjärtefrågor under senaste året

Hur långt har vi kommit? Våra paradfrågor: effektiv förvaltning, sund ekonomi, bra beslutsunderlag, ordning och reda och medborgarrespekt har vi drivit med oförminskad styrka. Utan att dessa frågor är på plats finns ingen verklig demokrati och välfärden äventyras, Det...

Nytt avloppsreningsverk

Vårt enträgna arbete börjar ge resultat. Men det går fortfarande alldeles för långsamt. Med nuvarande takt kommer det ta lång tid innan Norasjöns döda botten kan friskförklaras.

Rondell vid ICA

I snart sex år har vi framfört att det är nödvändigt med en säkerhetshöjande trafiklösning vid ICA. Nu planeras det för en rondell vid ICA.

SBB (f.d BKT och BMB)

SBB sköter flera av sina uppgifter ineffektivt, med låg kvalitet och till höga kostnader. Vi har under året särskilt bevakat gatuunderhåll, vattenfrågorna, snöröjning, uppföljning av projekt, budgetförfarandet, hanteringen av fakta och ekonomisk styrning. Vi har...

Hindrat höjning av VA-taxan

SBB har i sju år tagit ut för mycket i VA-taxa och hade beslutat sig för att även till 2018 lagvidrigt höja taxan med 4%. Men genom vår protest i fullmäktige blev det ingen höjning av taxan.

Lastbilsgata vid förskolan Linåkern

Vi har hjälpt till med att överklaga det vansinniga beslutet att omvandla en gång- och cykelväg till lastbilsgata. Såväl förskolebarn som boende i Brf Linåkern skulle få sin utemiljö förstörd och inte längre ha en säker gång- och cykelväg.

Vårt arbete med vätternvattnet

Dricksvattenfrågan har sedan partiets bildades varit en mycket central fråga för oss. Under år 2017 lade de styrande i kommunen fram ett förslag att ta vårt framtida dricksvatten från Vättern. Ett förslag som var riktigt dåligt underbyggt och där information mörkades....

Hagbydammen

Området kring Hagbydammen har hög miljöstatus. Efter en översvämning av dammen krävde Länsstyrelsen att dammen skulle ersättas med en smal liten åfåra. Genom att engagera de boende runt dammen, lyckades vi tillsammans få ha kvar dammen, dock med en mindre vattenspegel...