Det ska vara härligt att växa upp i Nora

 • Förskolor ska finnas nära hemmet. Förskolegruppernas storlek bör anpassas till barnens ålder och behov och grupperna bör inte vara större än 14 barn.

 • Nora ska vara drogfritt.

 • Man ska tryggt kunna vistas ute i samhället.

 • Skolor ska finnas både i staden och på landsbygden.

 • Skolan ska ha en lugn och utvecklande miljö.

 • Många olika fritidsaktiviteter ska finnas.

 • Vi vill satsa mer på Kulturskolan.

Ett bättre företagsklimat

Företag skapar resurserna i samhället. Det innebär att det är företagen och dess anställda som skapar grunden för välfärden. Ett gott näringslivsklimat får företag att växa och utvecklas. Näringslivsklimatet i Nora är bland de sämsta i Sverige och så har det varit länge. Detta måste ändras på. Det ska vara attraktivt att arbeta, bo och driva företag i Nora.

 • Förenkla och förbättra den kommunala servicen.

 • Besked om bygglov och detaljplanearbete ska ske skyndsamt.

 • Återför verksamheter till kommunen från SBB (BKT).

 • Vid upphandling ska Noras företagare i möjligaste mån prioriteras.

 • Kommunen och de kommunala bolagen ska göra sina inköp lokalt.

Förbättrad äldreomsorg och äldreboende

Norapartiet vill verka för att:

 • det byggs fler service- och äldreboenden, även på landsbygden.
 • kvaliteten på den mat som erbjuds höjs.
 • det satsas på sociala mötesplatser vid våra äldreboenden, till exempel en pub på Tullbackagården med servering av hemlagad mat gjord på närproducerade råvaror.
 • bemanningen på äldreboenden ökas så att de som önskar kan få fler aktiviteter och oftare kan vistas ute.
 • hemtjänstens personal får bättre arbetsvillkor så att de kan klara den ökade servicegraden.
 • äldre som bor på särskilda boenden får en fast omsorgskontakt som är trygghetsskapande, möjlig läkarbedömning dygnet runt samt att kompetenskraven på personalen ska bli tydligare.

Landsbygdsutveckling

Stad och land är lika viktiga och är beroende av varandra. Båda ska ha likvärdiga förutsättningar att utvecklas.

 • Stad och land är lika viktiga och beroende av varandra.

 • Järnboåsbygdens utvecklingsarbete är beundransvärt och utgör en god förebild för fortsatt landsbygdsutveckling men kommunen behöver göra mer.

 • Servicen på landsbygden behöver förbättras.

 • Skötsel och underhåll av enskilda vägar överförs till Nora kommun som då kan lyfta statsbidrag. Tillsammans med det enskilda kommunala vägbidraget kommer det att fylla på ekonomin så att standarden kan bli lika som den i staden.

 • Kollektivtrafiken behöver utvecklas framför allt till Lindesberg.

 

Ett hållbart samhälle

Norapartiet arbetar för ett hållbart samhälle. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Dagens behov ska tillgodoses så att kommande generationers livskvalitet inte äventyras. Därför ska kommunen kraftfullt verka för att vi handlar lokalt och att kommunen använder sig av närproducerade produkter och tjänster i hög utsträckning.

   

  Viktiga frågor

  Viktigaste frågan just nu är att vi överför all teknisk verksamhet till Nora kommun i januari 2023.

  Vi i Norapartiet har ambitionen att överföra all teknisk verksamhet (exklusive avfall och återvinning) från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) till Nora kommun.

  Detta bör ske i samband med att SBB upphör som egen juridisk person vid kommande årsskifte 2022/2023.

  Om inte detta sker kommer delar av den tekniska verksamheten att övergå till Lindesberg 2023-01-01 och blir en gemensam nämnd för Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora.

  Den tekniska verksamhet som bör överföras till Nora kommun är VA (vatten och avlopp), projekt/investering, gata, park, idrottsanläggningar, lokal/miljöservice, skog och natur.

  Vi vill att kommuninvånarna skall vara delaktiga i valet med överföringen till Nora kommun och är övertygade om att många Norabor önskar detta för att komma närmare sina utförare och för att ha möjlighet att påverka på ett helt annat sätt.

  Med den lösning Norapartiet föreslår blir organisationen kvar i Nora och kommer att styras av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

  I och med detta förslag från Norapartiet kommer Noras kommuninvånare att ha möjlighet att visa vad de önskar vid höstens val.

  Andra viktiga frågor för Norapartiet:

  Norapartiet vill verka för att;

  • en ny översiktsplan framställs där det framgår hur Nora ska se ut i samband med utbyggnader och där vi begränsar VA-utbyggnaden och ser till andra lösningar för fastigheter utanför det området.
  • det inte blir någon ny överfart över Hagbyån som skulle dra in tung trafik i Nora.
  • bredband byggs ut i HELA kommunen.
  • Kommunstyrelsens möten öppnas för allmänheten. Fullmäktiges möten  ska webbsändas. Mötet ska inledas med allmänhetens frågestund.

  • det ska finnas medborgardialog i större frågor.

  • städ och kost kopplas loss från undersköterskornas uppgifter.

  • Alntorps ö ska skötas bättre. Dålig skog tas ned. Ön görs mer turistvänlig med förbättrat bad, underhållna gångvägar och en bra restaurang.

  • färjan Plaskus bör gå även till golfbanan och Trängbo camping under för- och eftermiddag.

  • möjligheten att etablera verksamhet i Pershyttans industriområde underlättas och att en bensinmack byggs med möjlighet för långtradare att parkera nattetid.

  • turismen utvecklas i samarbete med byalagen.

  • skyltningen av Bryggeriområdet blir tydligare så att området syns och kan uppmärksammas av turister. Vi vill ha en portal som entré från Prästgatan och en tydlig och stor skyltning som syns från bron vid infart till Nora.

  • det snarast skapas bättre alternativ till Rosen genom ett trygghetsboende i Nora (Tullbacken) samt i byarna, gärna i anslutning till skola, men även på andra håll som i Järnboås, Striberg, Viker och Dalkarlsberg.

  • personalflykten från äldreomsorgen stoppas och att orsakerna till detta kartläggs. Till exempel ska det finnas möjlighet att gå ner i tid, vilket ger flexibilitet med arbetstiderna.

  • ett nytt idrottspolitiskt program skapas tillsammans med föreningarna.

  • förskolan Soltunet åter öppnas. Förskolorna ska ligga nära familjerna och vara mindre enheter. Antalet barn bör vara max 14 per grupp. En förskolebuss skulle kunna öka Noras attraktivitet. Det ska också finnas möjlighet till alternativ förskola.