Norapartiets politik

Läs mer om de frågor som intresserar dig genom att klicka på kryssen nedan.

Det ska vara härligt att växa upp i Nora

 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Ungdom kultur och fritid
 • Drogfritt Nora

Mer om detta finns nedan

Barnomsorg

Vi är för små grupper, speciellt för de minsta barnen. Vi är för fler privata förskolor och fler barnomsorgsalternativ. Föräldrar ska själva kunna välja om de vill vara hemma tillsammans med sina barn de tre första åren och då få skälig ersättning för detta i form av kommunal barnomsorgspeng. Valfrihet är livskvalitet.

Förskolor ska finnas nära hemmet. Förskolegruppernas storlek ska anpassas till barnens ålder och behov

Skola och utbildning

Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång.

Skolan ska ha en lugn och utvecklande miljö. Inför mobilförbud under skoltid.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för inlärning.

Grunden för en god arbetsmiljö är ett gott ledarskap. Vi vill verka för  effektivare ledarskapsutveckling för lärare och rektorer

Stärk elevhälsan så att alla barn som behöver det får träffa en kurator eller psykolog.

Vi vill satsa på skolbiblioteksverksamheten, något som varit eftersatt under en lång tid. Att stimulera läsandet och att, speciellt i dessa tider av ”fake news”, jobba med kritisk källgranskning är av största vikt.

Inför en visselblåsarfunktion i kommunen, så att det finns en säker väg för att påtala missförhållanden i skolan.

Skolor ska finnas både i staden och på landsbygden

Små barn ska gå i små skolor, som finns nära hemmet. Förskolor och skolor i landsbygdens tätorter är viktiga för landsbygdens utveckling. Viktigt att värna skolorna i Ås och Järnboås.

Ungdom, kultur och fritid

Vi vill göra Nora till en idrottskommun. Idrott är en utvecklande fritidsverksamhet för barn och unga. Vi vill projektera för att Norvalla ska bli ett fungerande idrottscentrum. Vi vill också se en långsiktig plan för renoveringar av kommunens samtliga idrottsanläggningar. Renoveringar leder rimligen till effektivisering och klimatnytta.  Som ett exempel på det senare isbanans nya köldmedel från 2019.

Vi vill satsa på fler mötesplatser för ungdomar och ytterligare fritidsaktiviteter. Föreningsstödet ska ökas.

Drogfritt Nora

Nora ska vara drogfritt. Vi måste agera kraftfullt för att vidareutveckla både den förbyggande och behandlande verksamheten inom området alkohol, droger, våld och kriminalitet. Detta genom att återinföra missbruksenheten med alla dess delar.

Ett bättre företagsklimat

Företag skapar resurserna i samhället. Det innebär att det är företagen och dess anställda som skapar grunden för välfärden. Ett gott näringslivsklimat får företag att växa och utvecklas. Näringslivsklimatet i Nora är bland de sämsta i Sverige och så har det varit länge. Detta måste ändras på.

 • Förbättra servicen till företag
 • Utveckla attityden till företag hos kommunens tjänstemän
 • Förändra kommunen från myndighetsorganisation till serviceorganisation
 • Tillsyn och myndighetsövning ska ske effektivare. Myndighetsutövningen ska vara rådgivande och stödjande
 • Kontroll- och tillsynsavgifter ska tas bort från företag som sköter sig
 • Öppna upp för fler enskilda företag inom den kommunala sektorn.
 • Kommunen ska sluta bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet.
 • Återför verksamheterna gata, park och idrott till kommunen från SamhällsbyggnadBergslagen – SBB  (f.d BKT)
 • Låt företag och föreningar utföra dessa tjänster.
 • Vid upphandlingar ska Noras företagare prioriteras genom bättre upphandlingsmetodik
 • Kommunen och de kommunala bolagen ska göra sina inköp lokalt
 • Miljöbomben Ängarna rensas upp och görs till industrimark (kontor och hantverk)

Läs mer nedan

Förbättra servicen till företag

 • Anställ egen stadsarkitekt på deltid, som  arbetar med områdesbestämmelser, detaljplaner m.m.
 • Halvera  handläggningstiden för bygglov och detaljplaner
 • Informera kontinuerligt alla berörda företag om kommunens kommande upphandlingar och inköp.
 • Inför ett system med en handläggare som sköter ett företagsärende fullt ut. En företagare ska inte själv behöva springa runt. Handläggaren ska vägleda företagaren hela vägen och vara dörröppnare.
 • Skaffa fram mer byggklar industrimark

 

Äldreomsorg

 • Livskvalitet genom valfrihet
 • Norapartiet vill att det byggs fler äldreboenden, även på landsbygden
 • Att kvaliteten på den mat som erbjuds höjs
 • Att det satsas på sociala mötesplatser vid våra äldreboenden. Till exempel en pub på Tullbackagården med servering av hemlagad mat gjord på närproducerade råvaror
 • Att bemanningen på äldreboenden ökas så att de som önskar kan få fler aktiviteter och oftare vistas ute
 • Att hemtjänstens personal får bättre arbetsvillkor så att de kan klara den ökade servicegraden

Läs mer nedan.

Livskvalitet genom valfrihet

Valfrihet är en förutsättning för god livskvalitet. Det handlar om makten över sitt eget liv. Den ska finnas inom barnomsorg, skola och äldrevård.

Som äldre ska man kunna välja att bo kvar i sitt hem om man så vill. Det ska finnas olika äldreboenden att välja emellan. Det ska finnas äldreboenden på landet. Man ska kunna välja vem man vill få hjälp av. Man ska inte behöva se nya ansikten varje gång man får omsorgsbesök. Man ska kunna känna trygghet.

 

 

Landsbygdsutveckling

Stad och land är lika viktiga och är beroende av varandra. Båda ska ha likvärdiga förutsättningar att utvecklas.

 • Kommunala servicen på landsbygden behöver förbättras.
 • Låt även företagare utföra kommunal tjänster på landet
 • Grundtryggheten behöver förbättras. Mer närvaro av polis och snabbare utryckningar.
 • Skapa möjligheter att bedriva småskaliga företag på landsbygden.
 • Tillåt mer omfattande gårdshandel med egentillverkade produkter
 • Vägnätet behöver hålla samma standard som i staden
 • Enskilda vägar ska ha samma underhåll och snöröjning som i staden
 • Kollektivtrafiken behöver utvecklas med bl.a. anropsstyrd kollektivtrafik
 • Värna kommunens förskolor och skolor på landet
 • Inför omvänd skolskjuts. Låt barn åka från staden till lugna fina byskolor.
 • Tillåt mer byggande i strandskyddade områden på landet
 • Subventionerat bredband eller likvärdig lösning för alla på landsbygden

 

Lokala hjärtefrågor

 • Ett hållbart samhälle
 • Alntorps ö
 • Nya bostäder
 • Nora – ett kulturarv att förvalta och förädla
 • Dricksvattnet
 • Flyktingar och nyanlända
 • Gator & vägar
 • Karlsängsskolan
 • Tiggeri

Läs mer om respektive fråga nedan.

Ett hållbart samhälle

Norapartiet arbetar för ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Dagens behov ska tillgodoses så att kommande generationers livskvalitet inte äventyras. Därför ska kommunen kraftfullt verka för att vi handlar lokalt och att kommunen använder sig av närproducerade produkter och tjänster i hög utsträckning.

Vi vill se ett Nora där det är lätt att vara klimatsmart. Därför vill vi undanröja formella hinder för att t ex sätta upp solpaneler på våra tak, även där det finns särskilda områdesbestämmelser. En strategiskt, smart miljö- o klimatsatsning.

Alntorps ö

Det gäller att gå från de otaliga utredningarna till handling. Det finns många goda idéer att verkställa en gång för alla. Idéerna har framförts av ideella föreningar och privata entreprenörer. Såväl Alntorps Ö som Strandpromenaden har stor betydelse för vår livskvalitet.

Nya bostäder

Anställ egen stadsarkitekt för att kunna följa upp områdesbestämmelserna/trästaden samt exploateringarna/detaljplaner m.m. Låt i första hand privata aktörer bygga. Snabba upp bygglovsprocessen och detaljplanearbetet.

Invånarantalet förväntas öka med ca 45 personer de kommande tre åren. Då behöver det byggas ca 20 nya bostäder årligen. Byggkostnaderna är idag höga och för exempelvis hyreshus täcker inte hyresintäkterna nyproduktionskostnaderna de första tio åren. Om NoraBostäder ska bygga en tredjedel av behovet, d.v.s. ca 25 lägenheter över en treårsperiod, kommer soliditeten att sjunka till oacceptabla nivåer. Detta i sin tur urholkar kommunens egna kapital. Vi menar att det därför är nödvändigt att NoraBostäder säljer av mark eller lägenheter som bygger upp det egna kapitalet med minst 10 miljoner inför byggnationer.

Nora - Ett kulturarv att förvalta och förädla.

Noras historiska karaktär är en del av varumärket. Kulturhistorisk och karaktärsskapande bebyggelse ska bevaras och förnyas varsamt. Denna bebyggelse finns till största delen i centrum i form av trästaden och stenstaden. Anslutande bebyggelse ska ge en föraning om Noras historiska karaktär. Detta ska ske så långt ut från stadskärnan som möjligt. Vi driver bl.a.  frågan om att flytta ut OK/Q8-macken till riksväg 244.

Dricksvattnet

Dricksvattenfrågan

Bälgsjön har så långt vattenförsörjningen kan beräknas (år 2100) en betydande överkapacitet på dricksvatten för Noras behov. För varje huvudsystem behövs reservsystem. Nora har ett avtal med Lindesberg om att tillhandahålla varandra reservvatten. Kommande år kommer en ledning att byggas mellan Nora och Lindeberg. Om avtalet inte verkställs som det reservvattenavtal det är, kommer vi att kräva att avtalet skrivs om.

 

Flyktingar och nyanlända

Färre flyktingar

En kommuns förmåga att ta emot och integrera flyktingar bör styra antalet som tas emot. Utifrån de senaste årens erfarenheter i Nora bör Nora ta emot färre flyktingar och nyanlända.

Rättigheter och skyldigheter ska gå hand i hand.

Idag betalas bidrag ut utan att det kontrolleras att nyanlända fullgör sina skyldigheter. Svenskundervisning är obligatorisk för nyanlända. Och det är naturligt, för utan att man förstår svenska kan man inte ta till sig svenska samhällets normer och lagar. Och man har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men många nyanlända lär sig inte svenska.

Länge har samhället varit otydlig mot nyanlända om att rättigheter och skyldigheter hänger ihop. För att ha rätt till bidrag bör det nu införas skyldighet för nyanlända att lära sig svenska och delta i den obligatoriska svenskundervisningen.

 

Gator & vägar

Förbättra/ställa krav på skötseln av gator och gångbanor vintertid, så att alla kommuninvånare har möjlighet att komma ut.

Karlsängsskolan

Norapartiet anser att Gamla Karlsängsskolan ska vara kvar, åtminstone halva byggnaden. Byggmaterialet är solitt. Skyddrumsbetong och väggar av prima fasadtegel. Byggnaden är handikappanpassad och innehåller ett aktivt skyddsrum. Karlsängskolan är byggd i två omgångar. Byggkropparna kan tämligen enkelt göras om för annat ändamål: kommunförvaltning, företagskontor, fritidsgård etc. Med ny skola med bollhall kan åtminstone halva nuvarande byggnad stå kvar. Vi undviker då en kraftig kapitalförstöring. Vi värnar Noras ekonomi.

 

Tiggeri

Tiggeri ska förbjudas i kommunen
Det är inte värdigt att människor tigger. Människors berättigade behov ska tillgodoses på annat sätt och i det land man är medborgare i. I spåren på organiserat tiggeri finns bl.a. människohandel och prostitution.

Grundbultar för vår välfärd

Nora kommuns grundbultar är inte av bästa kvalitet. De behöver förstärkas.

 • Sund ekonomi – effektiv verksamhetsstyrning
 • Medborgarinflytande/medborgarmakt
 • Visselblåsare- förhindra maktmissbruk och påtala missförhållanden

Läs mer  nedan.

Sund ekonomi – effektiv verksamhetsstyrning

 

All politik handlar om ekonomi.

Men ekonomi handlar inte om mängden pengar. Ekonomi handlar om hur effektivt vi hushållar med pengar, hur effektivt vi använder våra resurser samt hur bra ekonomiska beslut vi fattar och hur väl vi genomför besluten. Nora har omfattande naturresurser, närheten till ett urstarkt regioncenter och hög kommunalskatt. Ändå är vi en av landets fattigaste kommuner. Kan kommunen då varit effektiv och fattat ekonomiskt välgrundade beslut?

All vår välfärd ska betalas av oss invånare. Är vi idag inte smarta vad gäller ekonomi, styrning av verksamheter, miljöfrågor etc så hotas framtidens välfärd  och det är våra barn som får betala för dagens försyndelser. Så kan vi inte ha det!

 

Medborgarinflytande/medborgarmakt

Norapartiet arbetar för mer makt åt medborgarna. Det är en viktig demokratifråga. Det ska vara lätt för oss medborgare att få information, att lämna synpunkter samt följa upp beslut. Vi vill öka den personliga dialogen, med t.ex. byalagen. Vi vill att kommunen utnyttjar senaste it-tekniken för att tidigt lämna information samt samla in synpunkter från oss medborgare. Vi har motionerat om att sammanträdena från kommunfullmäktige ska webb-sändas, Vi tog initiativet till att begära folkomröstning förra året rörande vårt framtida dricksvatten.

Visselblåsare- förhindra missförhållanden

Flera gånger under året har rädslan bland anställda i kommunen, kommunala bolaget och SamhällsByggnadBergslagen (f.d BKT)  kommit fram när det gäller att påtala missförhållanden och lämna information. Mänskligt sett var nog det värsta ett allvarligt missförhållande som pågick under ett år på en avdelning på Tullbackagården. I övrigt var hanteringen av Vätternvattnet det värsta. Alltifrån mobbing och munkavle på tjänstemän till att utredningsmaterial undanhölls. Men allvarliga missförhållanden finns även inom skolan. Lärare bedriver politisk propaganda mot sina elever. Sextrakasserier förekommer. Vi vill att det inrättas en visselblåsarfunktion som gör att anställda, elever och föräldrar kan påtala missförhållanden utan att behöva riskera att behandlas illa. Vi behöver ett sunt och tryggt samhälle.