Landsbygd och småföretagande är två grundförutsättningar för ett samhälle. Men under lång tid har båda haft sämre villkor än övriga. Landsbygden har fått stå tillbaka för staden. Norapartiet kämpar för att Landsbygden ska få likvärdiga förutsättningar med Staden att utvecklas. Betalar samma skatt, men får inte samma service.

Landsbygden har en stor outnyttjad kapacitet. Den kan inte förbli outnyttjad.

För en levande landsbygd krävs lönsamma företag, god skola, äldreomsorg, goda kommunikationer, bra bostäder samt kommunal service.

Det gäller att behålla och utveckla byarnas förskolor och skolor. Läggs en byskola ned ökar risken för att familjer flyttar. Många har valt en trygg skola med lugn miljö och effektivt lärande. Kring och i skolan kan flera servicefunktioner förankras.

Äldre ska kunna bo kvar i sin trygga miljö och inte behöva flytta till staden och fösas ihop med personer de inte känner samhörighet med.

Underlätta för folk att använda kollektivtrafik genom t.ex. anropsstyrd kollektivtrafik.
Vägarna på landsbygden ska vara framkomliga året runt.
Resurser till enskilda vägar ska ökas så att landsbygdsbor får samma vägunderhåll och snöröjning som i staden.

Tryggheten på landet behöver ökas genom mer polisnärvaro.

Myndigheters regler ska tillämpas generöst och kommunen ska stå upp för verksamheter på landsbygden och inte lägga sig platt för myndighetsbeslut.

Kommunen ska inte tvinga på fastighetsägare investeringar för kommunalt vatten- och avlopp på hundratusentalskronor.

Nora ska marknadsföra landsbygden lika mycket som stadskärnan. Ekonomiskt stödja bygdegårdföreningar och andra ideella krafter som utvecklar och marknadsför landsbygden.