Noras företagsklimat har försämrats kraftigt under de senaste åren och är nu bland de absolut sämsta i Sverige. Ett gott företagsklimat är grunden för att företag ska kunna producera och växa. Företag och dess anställda är grunden för vår välfärd.

Nora har goda förutsättningar till att bli den mest attraktiva staden i regionen med en oöverträffad livskvalitet. Detta trots att vi idag har skulder som är långt större än tillgångarna och kärnverksamheter som inte fungerar tillfredsställande. Men Nora kan bli en blomstrande stad. För detta krävs dock radikala attitydförändringar. Speciellt gäller det kommunens syn på företagande och näringspolitik.

Det Norapartiet vill, det är att

  • Förenkla, förbättra och snabba upp den kommunala servicen
  • Kommunen ska enbart vara beställare, inte utförare. Det ska företag vara.
  • Återföra gata, park och idrott från SBB (f.d BKT) snarast
  • Gå ur SBB på sikt
  • Vid upphandlingar prioritera Noras företagare.
  • Anställa stadsarkitekt på deltid
  • Halvera handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner
  • Kommunen och de kommunala bolagen ska göra sina inköp lokalt.
  • ”Miljöbomben Ängarna” rensas upp och görs till industrimark (kontor och hantverk)