Hjärtefrågor

Nora är Bergslagens pärla och våra hjärtan klappar för Noras framtid!

Norapartiet arbetar för att skapa en ansvarsfull politik för hållbar utveckling och god livskvalitet. Det gör vi genom att engagerat och helhjärtat driva frågor och aktiviteter inom nedanstående områden.

1. Sund ekonomi
Norapartiet arbetar för att kommunen ska få en sund ekonomi. Det finns många förbättringsmöjligheter t ex att alla ekonomiska beslut grundar sig på fakta. Med ett sunt ekonomiskt tänkande kan skattenivån hållas oförändrad utan att det går ut över den kommunala servicen och på sikt kan den kommunala skatten sänkas. För att uppnå det krävs ordning och redan genom:

 • Budgetdisciplin
 • Bra beslutsunderlag
 • God framförhållning i planeringsarbetet
 • Uppföljning av beslut
 • Långsiktighet
 • Effektiva upphandlingar
 • Effektivare kommunala förvaltningar

2. Miljö
Att skapa ett hållbart samhälle kräver insatser på flera områden. Det handlar om att utveckla och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser så att dessa inte äventyrar kommande generationers livskvalitet. Ett område som är eftersatt i Nora är miljön. Norapartiet arbetar aktivt för att kommunen ska upprätta en gedigen miljöplan med miljömål för alla verksamheter. Att använda lokala resurser och öka användandet av närproducerade produkter ger stora miljövinster för Nora. Detta förutsätter:

 • Uthållighetsperspektiv/miljömål på all verksamhet
 • Förnyelsebar energi
 • God egen vattenförsörjning
 • Reningsverk med ny teknik
 • Hushållning med alla resurser
 • Återvinning/återanvändning
 • Handla/upphandla lokalt och prioritera närproducerat

3. Framgångsfaktorer
Näringslivsklimatet i Nora behöver förbättras för att fler företag ska etablera sig i kommunen. Norapartiet arbetar för en positiv utveckling av det lokala näringslivet så att det finns god service i kommunen som gör Nora attraktiv att bosätta sig i. Detta sker genom:

 • Samverkan med Örebro
 • Länspendeln
 • Näringslivsutveckling
 • Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet som lämplig är för detta
 • Intraprenad
 • Att kommunen prioriterar det lokala näringslivet
 • Myndighetsutövning och företagsservice som är snabb, effektiv, konstruktiv och framåtriktad
 • Att handla lokalt
 • Att skapa förutsättningar för nyproduktion av bostäder, särskilt för seniorer och ungdomar

4. Medborgare och demokrati
Norapartiet arbetar för en effektiv politisk organisation som fattar beslut utifrån fakta. Kvaliteten inom vård, skola och omsorg skall förbättras. Detta skall ske genom fokus på:

 • Makt åt medborgarna:
  • öppenhet
  • kvalitetsgranskad kommunal verksamhet
  • samma villkor för politiker och medborgare
 • Följsamhet till lagar och förordningar
 • Skola och ungdomar:
  • Fritidsgård för 17-23 år. Ungdomskafé
  • Skolan fokuserar på pedagogiken
  • Fokus på elevernas resultat
  • Utveckla skolan i samverkan: kommun, barn, föräldrar, näringsliv
  • Alternativa driftsformer och pedagogiska metoder
  • Länets bästa barnomsorg, förskola och annan pedagogisk omsorg samt större mångfald i utbudet
  • Utvecklingsprojekt för och vidareutbildning av anställda
 • Vård och omsorg:
  • Olika typer av omsorgsboende och utbyggnad av äldrevården
  • Utvecklingsprojekt för och vidareutbildning av anställda
 • Kultur, fritid och turism:
  • Utveckla Norvallaområdet
  • Stödja och främja kulturen och föreningslivet
 • Valfrihet

5. Samhällsteknisk service
Kommunens tekniska service och tjänster skapar förutsättningar för att bo och verka i kommunen. Norapartiet arbetar för att skapa billigare, enklare, miljömässigt bättre och effektivare lösningar för dessa tjänster.  Särskilt viktiga områden är:

 • Hagbydammen
 • Gatuunderhåll och snöröjning
 • Reningsverket
 • Vattenförsörjningen
 • Avlopp och slamtömning
 • Effektivisering av de samhällstekniska förvaltningarna