Motioner September 2012

Här redovisar vi fyra motioner som lämnades in till Kommunfullmäktige den 26 september 2012:

1 Medborgarförslag är en viktig del av den kommunala demokratin.

Kommunallagen anger hur medborgarförslag skall behandlas. Nora kommun har därutöver fastställt ett reglemente vari stadgas, att medborgarförslag skall beredas, så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget lämnades.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni i år behandlades ett angeläget medborgarförslag som var två år gammalt. Beredningen var dessutom utförd på ett sådant sätt, att underlaget egentligen inte kunde ligga till grund för beslut.

Vid närmare undersökning av hur ålderdomliga medborgarförslagen är, så visar det sig, att det finns medborgarförslag från år 2007, som fortfarande inte återkommit till kommunfullmäktige för beslut.

Årligen skall samtliga medborgarförslag, som inte återkommit till kommunfullmäktige för beslut, redovisas för kommunfullmäktige. Det har nu framkommit, att dessa redovisningar inte är fullständiga. Det finns t o m medborgarförslag som är äldre än fem år och som försvunnit från förteckningen.

Ovan angivna avvikelser är uppenbara brott mot kommunfullmäktiges stadgar och kan uppfattas som bristande respekt för såväl Noras medborgare som kommunfullmäktige. Och det finns inga egentliga ursäkter för detta beteende. – Att utföra ett arbete snarast är mycket effektivare och förbrukar mindre resurser än att skjuta på ett arbete.

Andra kommuner har satt upp väsentligen respektfullare och effektivare regler för medborgareförslag än Nora kommun. Och efterlevnaden av reglerna är föredömliga. Inspirerad av dessa kommuner föreslår Norapartiet följande ändringar.

Kommunens reglemente ändras vad gäller medborgarförslag enligt följande:

  • Medborgarförslag skall vara besvarade inom sex månader
  • Kommunstyrelsen skall två gånger årligen, på fullmäktiges första vårsammanträde och första höstsammanträde, redovisa medborgarförslag som inte beretts färdigt.

Norapartiet

Rutger Ahlbeck

2 Utbildning av KF samt kommunens nämnder rörande JÄV.

Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden i offentlig verksamhet.

I kommunfullmäktige har vi i Norapartiet under mandatperioden sett bristande respekt för medborgarna och demokratin. Kanske till följd av bristande kunskap.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2012 framfördes det, att det förelåg jäv, men ordföranden reagerade inte på detta. – Nu torde det i första hand vara den jävige själv, som skall anmäla jäv, vilket inte skedde. Beslutet innebar en väsentlig ekonomisk fördel för den jävige.

Beslutets ekonomiska innebörd har diskuterats medborgare emellan och på sina håll har upprördheten varit stor.

Vi i Norapartiet väljer tills vidare att koncentrera oss på beslutets demokratiska dimension. Det kan det röra sig om bristande kompetens, som om den består förstärker demokratiunderskottet och rubbar förtroende för oss politiker hos våra uppdragsgivare, medborgarna i Nora.

Norapartiet föreslår därför, att en utbildning rörande jäv för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och nämnder snarast genomförs samt därefter genomförs i enklare form årligen.

Nora 2012-09-26

För Norapartiet

Jan Rylander

3 Motion angående kommunens tilldelande av e-mail-adresser

Då avsikten med att ha unika e-mail-adresser för kommunens tjänstemän och förtroendevalda skall vara att de skall vara lätta att nå för kommunens invånare är det inte rimligt att av de förtroendevalda endast de som sitter i KF och KS skall tilldelas adresser.

Om kommunen skall kunna ta tillvara invånarnas intressen och önskemål bör även ledamöter och ersättare i nämnderna kunna nås via kommunens adresser.

Detta är en demokratifråga och kan knappast ignoreras av våra folkvalda.

för Norapartiet

Johan Lundqvist

 

4 Motion angående hund- och katthållning i Nora kommun. 

Då kommunens nuvarande ordningsföreskrifter angående hund och katt är komplicerade och svårbegripliga i sin utformning anser vi att man kan uttrycka dem i kortare format. Dessutom upprepar man samma bestämmelser på flera ställen, varför gemene man knappast tar sig tid att försöka förstå den egentliga innebörden i texten. Därav försämras efterlevnaden avsevärt!

De föreslagna föreskrifterna omfattar mindre än en sida och en karta, vilket gör det lättare att få en överblick.

Norapartiet

Stefan Bååth

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>