Norapartiets valmanifest

Norapartiets mål är att driva frågor och aktiviteter som skapar och utvecklar en ansvarsfull politik för hållbar utveckling med god livskvalitet för Nora. Under mandatperioden 2010-2014 har vi drivit en mängd frågor för att uppnå detta. I vårt valmanifest beskriver vi vad vi, med fortsatt entusiasm och stort engagemang, kommer att jobba vidare med.

Norapartiets kommentarer till Kommunfullmäktigemöte 2014-06-11

Att ta reservvatten från Lindesberg innebär stora investeringar.  Det finns andra lösningar som behöver utredas som skulle kunna vara både bättre och billigare för Nora, vilket Noraparitets Jan Rylander lyfte fram under fullmäktigemötet, men gehöret från övriga partier i fullmäktige var magert.

Vid frågan om ändringar av politikerpensionerna så vill de nuvarande kommunalråden att de nya reglerna ska gälla för de som väljs in vid valet 2014 och inte för dem. De nuvarande kommunalråden valde att tiga ut debatten vid fullmäktigemötet. Något försvar varför de ska ha kvar de gamla förmånliga reglerna fanns tydligen inte att ta fram. En eloge till tidigare kommunalrådet Helena Wilhelmsson (c) som rakryggat stod upp för att de nya reglerna bör gälla alla.

En informationspunkt gällde nulägesbeskrivning av miljön i Nora. Detta arbete har uppenbart fördröjts och förhalats av den styrande majoriteten och det direktiv som tagits fram för miljöplanearbetet har inte följts. Detta klargjorde Norapartiets Rutger Ahlbeck med sina inlägg.

Vid fullmäktigemötet skulle beslut om en ny politiska organisationen tas. Underlaget var framtaget av en grupp med representanter från alla partier, där man lyckats komma överens. Vid fullmäktigemötet så hade Moderaterna, med Tom Rymoen i spetsen, dock helt bytt åsikt och ville återremittera frågan. Argumenten var att underlaget var bra fast ändå inte, gruppen hade jobbat bra fast ändå inte, en ny organisation behövs men ändå inte etc. Norapartiets Rutger Ahlbeck, som varit delaktig i gruppen som tagit fram underlaget för ny politisk organisation, kunde utan besvär bemöta moderaternas invändningar och beslutet röstades sedan igenom.

Sammanfattning av Kommunfullmäktige 2014-05-14

Irén Lejegren informerade om processen för bildandet av en region i Örebro län.

Renovering av omklädningsrummet på Norvalla: Norapartiets ledamot Jan Rylander påtalade att det inte är möjligt att finansiera renoveringen genom omdisponering av medel från VA-investeringar. Kommunchef Jan Nordlund medger detta och en ändring görs i förlaget angående finansieringen. Det är viktigt att beslutsunderlag är ordentligt genomarbetade innan de lämnas för beslut, vilket är en av de frågor som vi inom Norapartiet driver och även motionerat om.

Norapartiets Rutger Ahlbeck har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Solveig Oskarsson gällande hur framtagande av miljöplan hanteras. Frågan gäller varför uppdraget inte gått till BMB som det var beslutat. Solveigs svar var att förfrågan till BMB har skickats från Nora kommun men att något svar inte har inkommit. Rutger, som sitter i BMB, tyckte det var märkligt då han på BMB efterfrågat om en sådan förfrågan kommit från Nora kommun och de har entydigt svarat nej.  Norapartiet kommer självklart att följa upp detta för att få klarhet i frågan. Det är viktigt för den demokratiska processen att fattade beslut följs och att hanteringen är transparent vilket vi i Norapartiet jobbar hårt för.

Norvalla diskuterades vid extra möte med Kommunstyrelsen 2014-04-29

Vid ett extrainsatt möte med Kommunstyrelsen (KS) 2014-04-29 så diskuterades Norvalla och Hagbyområdet. Sammanfattningsvis så kom KS fram till att framtida idrottsanläggningar bör centreras till Hagbyområdet. Ett första steg är ett tilläggsanslag för renovering av omklädningsrummen vid Norvalla. Inför 2015 års investeringar ska ishallens behov av renovering av omklädningsrum beaktas. Diskussion/dialog ska hållas med föreningarna om arrendering av Norvalla området.

Norapartiet framförde vikten av en långsiktig planering där man får planera in stegvis vad som ska göras utifrån behov och ekonomi.