Ny mandatperiod, nytt förtroende

Norapartiet tackar alla våra väljare som gett oss förtroende att driva de lokala frågorna vidare under nästa mandatperiod. Vi återkommer med information om vart våra mandat kommer att finnas representerade i Noras politiska arena.

Under kommande mandatperiod kommer vi i Norapartiet att fortsätta arbeta för att det blir mer ordning och reda i kommunens arbete och finanser. Vi kommer också att arbeta för att de lokala politiska frågorna som diskuteras och ska diskuteras i Kommunfullmäktige synliggörs på ett tydligare sätt så att alla som bor i Nora kommun får möjlighet att delta i den politiska debatten.

Nu pågår en valanalys i Norapartiet. Därefter planerar vi för hur kommande fyra års politiska arbete ska drivas vidare. Vi är ”taggade” och kommer att arbeta hårt för att Noras framtid ska bli ljusare och ljusare.

Glasstorget i Nora äntligen klart nu när mandatperioden snart tar slut!

Hur (M) och (S) skött sig under mandatperioden råder det delade meningar om, men det har definitivt inte varit en stark och tydlig styrning vilket har märkts i stort som smått.

Hur har de styrande då hanterat projektet ”Glasstorget”? Den initiala budgeten som var beslutad av fullmäktige var 1,7 miljoner. Redan från början visade det sig att denna budget inte skulle hålla. Kommunstyrelsens ordförande valde att påbörja projektet ändå och godkände att endast en del av projektet skulle utföras för 1,7 miljoner. För resterande del begärdes ytterligare 1,9 miljoner ur investeringsbudgeten för 2014.

Nu när torget är klart så vore det inte mer än rätt att även slutnotan redovisas, men det verkar inte de styrande i Nora vilja. Kommer det att framkomma ytterligare kostnader så att även den utökade budgeten med 1,9 miljoner kommer att överskridas? Vem ska då stå för notan? Skattebetalarna i Nora? Går man igenom hela händelseförloppet kan man konstatera att det gjorts felaktigheter från upphandling till färdigställande som medfört ständiga merkostnader. Norapartiet tycker att Noraborna, inför kommande val, har rätt att få veta vilka merkostnader de styrande förorsakat vad gäller projektet ”glasstorget”.

Nu höjs vattentaxa i Nora igen!

Nu höjer Socialdemokraterna vatten- och avloppstaxan med 6 % igen för alla kommuninvånare som har kommunalt vatten och avlopp. Höjningen kommer att ske i minst 12 år till,  med 6 % höjning varje år. Taxan har då stigit från 5 500 kr till 11 500 kr. De här besluten är tagna på ofullständiga underlag och man kan ifrågasätta många av de åtgärder som ska göras.

Norapartiet kan inte tänka oss att Socialdemokraterna har fått mandat av sina väljare att ”ta” av kommuninvånarnas pengar för våghalsiga investeringar, allra helst när det inte gäller skattemedel. Vi i Norapartiet kommer att göra allt för att hindra Socialdemokraterna i sin maktutövning i den här frågan och att det blir ett maktskifte! Vi ska vara försiktiga med ekonomin!

Vi lovar inte guld och gröna skogar, utan i första hand en god ekonomin så att det blir ordning och reda.