Sammanfattning av Kommunfullmäktige 2014-05-14

Irén Lejegren informerade om processen för bildandet av en region i Örebro län.

Renovering av omklädningsrummet på Norvalla: Norapartiets ledamot Jan Rylander påtalade att det inte är möjligt att finansiera renoveringen genom omdisponering av medel från VA-investeringar. Kommunchef Jan Nordlund medger detta och en ändring görs i förlaget angående finansieringen. Det är viktigt att beslutsunderlag är ordentligt genomarbetade innan de lämnas för beslut, vilket är en av de frågor som vi inom Norapartiet driver och även motionerat om.

Norapartiets Rutger Ahlbeck har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Solveig Oskarsson gällande hur framtagande av miljöplan hanteras. Frågan gäller varför uppdraget inte gått till BMB som det var beslutat. Solveigs svar var att förfrågan till BMB har skickats från Nora kommun men att något svar inte har inkommit. Rutger, som sitter i BMB, tyckte det var märkligt då han på BMB efterfrågat om en sådan förfrågan kommit från Nora kommun och de har entydigt svarat nej.  Norapartiet kommer självklart att följa upp detta för att få klarhet i frågan. Det är viktigt för den demokratiska processen att fattade beslut följs och att hanteringen är transparent vilket vi i Norapartiet jobbar hårt för.

Norvalla diskuterades vid extra möte med Kommunstyrelsen 2014-04-29

Vid ett extrainsatt möte med Kommunstyrelsen (KS) 2014-04-29 så diskuterades Norvalla och Hagbyområdet. Sammanfattningsvis så kom KS fram till att framtida idrottsanläggningar bör centreras till Hagbyområdet. Ett första steg är ett tilläggsanslag för renovering av omklädningsrummen vid Norvalla. Inför 2015 års investeringar ska ishallens behov av renovering av omklädningsrum beaktas. Diskussion/dialog ska hållas med föreningarna om arrendering av Norvalla området.

Norapartiet framförde vikten av en långsiktig planering där man får planera in stegvis vad som ska göras utifrån behov och ekonomi.