Nej till Vätternvatten – Upprop för folkomröstning

Vätternvattnet behövs inte – Dricksvattnet i Nora har en utmärkt kvalitet och tillgången på vatten är mycket god. Sedan 2016 har vi ett femtioårigt avtal med Lindesberg om vattenförsörjning med flera alternativ, däribland reservvatten. Bättre kan det inte bli.

SMHI och andra hydrologiska specialister har räknat på vattentillgången fram till år 2100 under många olika antaganden. För vårt område har samtliga kommit fram till att det torde bli en marginell ökning i förhållande till nuläget.

Osäker kalkyl – På fem år har kostnaden ökat med 700 mkr och är idag 3,6 miljarder för Vätternvattenprojektet. En ökning med 25 %. Med samma ökningstakt av kostnaderna som hitintills kommer projektet att landa på 5,6 miljarder när vatten börjar levereras om 10 år.

Projektet består av tre faser. Varje kommun ska löpande stå för en driftkostnad genom direkt betalning till ett bolag, Vätternvatten AB, samt ett borgensåtagande, för Nora ca 160 miljoner. Det skulle bli största satsningen i Noras historia.

Avtalet är så utformat att de som en gång gått in i projektet och sedan vill dra sig ur får betala skadestånd till kvarvarande kommuner med stora belopp.

Din ökade månadskostnad för Vätternvatten – Nora får en fast ökad kostnad på 9,1 mkr/år, men till det beloppet kommer ökade kostnader bl.a. för pumpning av vattnet inom kommunen och förändrat ledningsnät.

Idag har en vanlig villa i Nora ca 6800 kr/år i vattenkostnad. Vätternvatten innebär en stor kostnadsökning. Dels har vi den fasta kostnaden 9,1 mkr årligen som ska fördelas på abonnemangen. Därtill kommer ytterligare ökningar av olika slag som nämnts ovan samt nödvändiga investeringar för vattenproduktionen i Nora och momsen (+25%).

Projektledaren har nämnt summan 147 tkr/månad (1800 kr/år) som ökad kostnad för en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år. Men då saknas flera kostnader, Troligare är 3000- 4000 kr/år.

Stora miljörisker och andra risker- Det finns stora risker med att samla alla ägg i en korg. Vattenverket kommer att stå lika oskyddat som kommunens vattenverk. Risken för att vara ett lämpligt attentatsobjekt ökar med vattenverkets storlek. Det finns även andra risker. Vattnet har ett PH värde som kan medföra att metaller lakas ut till vattnet. Vättern används för militära flygövningar. Vättern ligger i ett jordbruksland och är omringat av hårt trafikerade genomfartsleder. På flera platser runt Vättern utövas miljöfarlig verksamhet. Vattnet innehåller mycket dioxiner redan idag, vilket gör att man rekommenderar begränsat intag av fisk från Vättern. Även mikroplaster är ett bekymmer, som utgör en hälsorisk för gravida och barn.

Vi kan investera väldigt mycket om vi vill öka våra kostnader med 9,1 miljon årligen – För 9,1 miljon per år får vi t.ex. ett nytt avloppsreningsverk, mycket att rusta upp ett gammalt vattenledningsnät för samt mycket till utökning och ombyggnad av högstadieskola.

Frågan om Vätternvatten är så stor och viktig att medborgarna bör få framföra sin uppfattning genom en folkomröstning innan politikerna fattar beslut rörande projektet.

För att ladda ned en blankett för underskrift. Klicka på nedanstående länk.

http://media.norapartiet.se/2017/08/Upprop-NEJ-till-vätternvatten-1.pdf

Underskrift kan också göras hos Mobergs Bygghandel, Däckverksta´n I Nora, Kjellbergs Blomsterhandel, FrinoEl och Nora Diversehandel.

 

Ny mandatperiod, nytt förtroende

Norapartiet tackar alla våra väljare som gett oss förtroende att driva de lokala frågorna vidare under nästa mandatperiod. Vi återkommer med information om vart våra mandat kommer att finnas representerade i Noras politiska arena.

Under kommande mandatperiod kommer vi i Norapartiet att fortsätta arbeta för att det blir mer ordning och reda i kommunens arbete och finanser. Vi kommer också att arbeta för att de lokala politiska frågorna som diskuteras och ska diskuteras i Kommunfullmäktige synliggörs på ett tydligare sätt så att alla som bor i Nora kommun får möjlighet att delta i den politiska debatten.

Nu pågår en valanalys i Norapartiet. Därefter planerar vi för hur kommande fyra års politiska arbete ska drivas vidare. Vi är ”taggade” och kommer att arbeta hårt för att Noras framtid ska bli ljusare och ljusare.

Glasstorget i Nora äntligen klart nu när mandatperioden snart tar slut!

Hur (M) och (S) skött sig under mandatperioden råder det delade meningar om, men det har definitivt inte varit en stark och tydlig styrning vilket har märkts i stort som smått.

Hur har de styrande då hanterat projektet ”Glasstorget”? Den initiala budgeten som var beslutad av fullmäktige var 1,7 miljoner. Redan från början visade det sig att denna budget inte skulle hålla. Kommunstyrelsens ordförande valde att påbörja projektet ändå och godkände att endast en del av projektet skulle utföras för 1,7 miljoner. För resterande del begärdes ytterligare 1,9 miljoner ur investeringsbudgeten för 2014.

Nu när torget är klart så vore det inte mer än rätt att även slutnotan redovisas, men det verkar inte de styrande i Nora vilja. Kommer det att framkomma ytterligare kostnader så att även den utökade budgeten med 1,9 miljoner kommer att överskridas? Vem ska då stå för notan? Skattebetalarna i Nora? Går man igenom hela händelseförloppet kan man konstatera att det gjorts felaktigheter från upphandling till färdigställande som medfört ständiga merkostnader. Norapartiet tycker att Noraborna, inför kommande val, har rätt att få veta vilka merkostnader de styrande förorsakat vad gäller projektet ”glasstorget”.

Nu höjs vattentaxa i Nora igen!

Nu höjer Socialdemokraterna vatten- och avloppstaxan med 6 % igen för alla kommuninvånare som har kommunalt vatten och avlopp. Höjningen kommer att ske i minst 12 år till,  med 6 % höjning varje år. Taxan har då stigit från 5 500 kr till 11 500 kr. De här besluten är tagna på ofullständiga underlag och man kan ifrågasätta många av de åtgärder som ska göras.

Norapartiet kan inte tänka oss att Socialdemokraterna har fått mandat av sina väljare att ”ta” av kommuninvånarnas pengar för våghalsiga investeringar, allra helst när det inte gäller skattemedel. Vi i Norapartiet kommer att göra allt för att hindra Socialdemokraterna i sin maktutövning i den här frågan och att det blir ett maktskifte! Vi ska vara försiktiga med ekonomin!

Vi lovar inte guld och gröna skogar, utan i första hand en god ekonomin så att det blir ordning och reda.